English Writing

Writing : First of All

ติวเตอร์ขวัญตอบคำถามว่า จะเก่ง writing ต้องเริ่มต้นตรงไหน อ่านเล่มไหน เขียนยังไง และฝึกแค่ไหน บลาๆๆ (more…)...